MAGITASKOLAN
Plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier 2019-2020

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och Grundsärskola F-6

Ansvariga för planen
Rektor Vanessa Hiltunen

Skolans vision
Att Arbeta för allas lika värde, skapa respekt för varandras olikheter och förståelse för att människor kan ta olika vägar för att nå samma mål.

Planen gäller från september 2019 till och med september 2020.

Elevernas delaktighet
Elevernas görs delaktiga i det fortlöpande arbetet genom att ”värdegrund” är en stående punkt på klassråd och elevråd.
Elevernas respektive klasspedagoger informerar om Planen mot kränkande behandling på klassrådet. Där kan elever ta upp önskemål och förslag på främjande aktiviteter samt ställa frågor för diskussion gemensamt. I samma forum antas även klassrums-, matsals- och övriga skol-regler i två steg. Först som förslag på klassrådet och därefter under det gemensamma elevrådet.
Skolan är till elevantalet liten, något som förenklar kommunikationen med personalen. All personal på skolan förväntas vara förebilder i vardagen, finnas till hands och stötta eleverna och bekräfta dem när de söker kontakt och delaktighet i det aktiva arbetet mot kränkande behandling.
Eleverna får även genomföra kartläggningar i form av enkäter och trivselpromenader, utvecklingssamtal och temadagar samt tillfällen inom verksamheten på lektionstid och fritids där de behandlar frågor såsom empati, socialt samspel, vänskap och andra grundläggande värden inom läroplanerna.

Vårdnadshavarnas delaktighet
Vårdnadshavarnas delaktighet i Planen mot kränkande behandling sker i kontakten med skolans personal genom föräldramöten, veckobrev, introduktionssamtal, utvecklingssamtal, kartläggning i form av trivselenkäter, skolans hemsida samt elevernas personliga utvecklingsplan på Schoolsoft.

Personalens delaktighet
Personalen görs delaktiga i det fortlöpande arbetet genom att de är med i både det dagliga värdegrundsarbetet och upprättandet av planerna med aktiva åtgärder och förebyggande arbetsmetoder. De är våra viktigaste förebilder i verksamheten, undervisar, genomför aktiviteter och samtalar med våra barn och elever samt gör det möjligt för eleverna att utvecklas i de normer och värden som finns i samhället. Dessutom arbetar personalen med dessa frågor under utbildningsdagar, genom att ”värdegrund” är ett stående inslag på APT (arbetsplatsträffar) och under veckovisa planeringsmöten i stadiearbetslagen, fritidshemmet samt i klassarbetslagen.

Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Trivselenkäter (elever)
Trivselpromenader (elever)
Klassråd
Elevråd
Diskussioner, reflektioner, analys och utvärdering av föregående årsplan inom lärarlaget på utbildningsdagarna
APT
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan (elever, medarbetare, vårdnadshavare etc.)
Skolledning, medarbetare och elever.
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Utvärderingen gjordes av personalen under en utbildningsdag i september samt av eleverna under första klassrådet i september och åter igen på första elevrådet.

Frågorna som ställdes till personalen var:
1. Hur har våra kartläggningsmetoder fungerat för att upptäcka risker i verksamheten?
Svaret på första frågan var att kartläggningsmetoderna inte fungerat optimalt på grund av vår stora mångfald av elever med olika behov. Trivselenkäten kunde vara för utmanande för de yngre eleverna eller de med kommunikativ funktionsvariation. Trivselpromenaden fungerade för en del, men hade värdeord som kunde vara svåra för eleverna att förstå trots arbete med seriesamtal och visuellt stöd.

2. Hur har vi gjort elever och vårdnadshavare delaktiga i arbetet med Planen?
Den ena frågan visade brister i delaktighet hos eleverna, eftersom det inte fanns något medvetet arbetssätt, rutiner eller en plan för att involvera eleverna. Förra kartläggningen genomfördes och visade på att det fanns risker och hinder i samtliga miljöer där eleverna vistades, något som ledde till en förstärkt närvaro av personalen. Något som ändå gav resultat på antalet kränkningar men egentligen inte ökade känslan av delaktighet hos elever eller vårdnadshavare eftersom det inte kommunicerades med dem. Planen har inte presenterats för elever eller vårdnadshavare. Flera ansåg att planen var för svår att förstå för elever och vårdnadshavare och därför behövde förenklas.

3. Hur har våra rutiner och åtgärder fungerat när kränkningar uppstått i verksamheten?
Här upplevde personalen att det fanns förbättringsområden i rutinerna, eftersom de inte var tydliga. Flera önskade tydligare blanketter.

4. Hur har vårt främjande och förebyggande arbete fungerat för att motverka kränkningar och hinder i verksamheten?
Resultatet visade att det främjande och förebyggande arbetet fungerat till viss del eftersom eleverna upplevde ökad trygghet, arbetet har skett i vardagen genom en ökad personalnärvaro, ökad tydlighet i lokaler och ett ökat samarbete och kommunikation, men inte enligt några fastställda rutiner eller beslut. Det främjande arbetet har skett i personalens förhållningssätt gentemot barnen och eleverna. Ett genomtänkt arbete med klassammansättning och arbetslag från ledningen och ökade resurser för fler meningsfulla lokaler såsom bibliotek och ny rastgård. Skolhunden Dex och den nya klassen Diamanten har varit framgångsrikt som förebyggande arbete.

5. Hur har vi verkat för att förebygga kränkningar på nätet?
Upplevelsen hos personalen var att det inte skett alls. Några hade på eget initiativ visat filmer och haft samtal om grooming i klassrummet. Skolan har inga rutiner för det. Kuratorn har genomfört ett aktivt arbete i detta med de äldre eleverna.
På klassrådet och elevrådet fick eleverna lyfta åsikter, tankar och förbättringsområden kring ämnena värdegrund och plan mot kränkningar, trakasserier och diskriminering. Frågorna förenklades för eleverna med hjälp av bild-stöd och seriesamtal.

De förslag på aktiva åtgärder som inkom efter utvärderingen var:
• Se över kartläggningsmetoderna så att det finns något för alla klasser och stadier (önskemål om bilder och fysisk promenad för de yngre eleverna samt mindre värdeord för de äldre)
• Förtydliga skolans olika regler, göra dem med konkreta och fortsätta undvika negationer
• Använda veckobrev som kanal för att kommunicera värdegrund med eleverna
• Vika ett pass i veckan för arbete med värdegrund i skolan, i alla klasser (för filmer, böcker och samtal)
• Kommunikationen behöver förstärkas mellan personalen och mellan skola-fritidshem
• Förenkla och förbättra rutiner och blanketter vid akuta åtgärder
• Förenkla likabehandlingsplanen och presentera den för elever och vårdnadshavare
• Det behövs fler utbildningsdagar om ex diskrimineringsgrunderna och normkritik
• Fortsätta med skolhunden Dex
• Fortsätta med Diamanten och genomtänkt klassammansättning
• Önskemål om att kuratorn fortsätter stötta elever och informera om risker på nätet
• Använda seriesamtal och ritprat i större omfattning
• Värdegrund och likabehandling stående punkt på klass och elevråd samt APT
• Temadagar för att stärka vi-känslan
• Gå igenom viktiga begrepp med eleverna genom ex seriesamtal och lekar
• Ha en handlingsplan för matsalen
• Ge eleverna verktyg att uttrycka sig kring kränkningar, bli mer självständiga och delaktiga

Årets plan ska utvärderas senast
September 2020

Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Årets plan ska utvärderas på samma sätt hösten 2020 under utbildningsdagar för personalen samt på klass- och elevråd med eleverna.

Ansvarig för att årets plan utvärderas
Rektor Vanessa Hiltunen

Kartläggning
Kartläggningsmetoder
T.ex. enkäter, individuella intervjuer, gruppintervjuer, trygghetsvandringar, arbetsplatsträffar eller andra samtal, händelserapportering rörande kränkningsärenden samt hot och våld etc.
Trivselenkäter
Trygghetspromenader
Seriesamtal enskilt
Klassamtal
Elevråd
Utbildningsdag personalen
Händelse/incident-rapportering till rektor

Områden som berörs i kartläggningen
Diskrimineringsgrunderna
Kön
Könsöverskridande identitet eller uttryck
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Funktionsnedsättning
Sexuell läggning
Ålder
Upptäcka och förebygga risker och hinder i verksamhetens lokaler och situationer
Främja Värdegrund och delaktighet
Ökad kommunikation
Trygghet och trivsel
Individanpassning

Hur eleverna har involverats i kartläggningen
Genom att delta i samtal samt besvara enkäter och gå trygghetspromenader
Hur personalen har involverats i kartläggningen
Genom att delta i upprättandet av kartläggningsmetoder, genomföra kartläggningen och inkomma med analys och förslag på åtgärder tillsammans med eleverna
Resultat och analys
Resultat visar att de flesta elever känner sig trygga i verksamheten men att det finns risker och hinder i vår policy, våra rutiner, lokaler och i samvaron mellan elever och personal. På alla platser där eleverna är, kan de utsättas för kränkningar, diskriminering eller trakasserier. Alla våra elever har någon slags funktionsvariation, det innebär att så gott som alla incidenter skulle kunna vara diskriminering eller trakasserier.
Kartläggningen som vi redan gjort visar på detta
Vår kartläggning visar att vi det arbete vi lägger ner på detta är främjade och positivt för verksamheten och hålls levade, så att vi kan anpassa och göra ändringar och vidta åtgärder efter behov.

Främjande insatser
Målet med skolans främjande arbete är att skapa en trygg och tillitsfull arbetsmiljö för alla elever och all skolpersonal, där alla elever har maximala möjligheter att lära och utvecklas. Syftet är att personal och elever både i ord och handling ska visa respekt för allas lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det främjande arbetet pågår alltid och utan att något särskilt har hänt. Det bedrivs långsiktigt, gäller alla, sker kontinuerligt både på och utanför lektionstid och det är målinriktat. Det betyder att detta arbete är en viktig del vid planering och genomförande av undervisningen och den undervisningsfria tid som eleverna tillbringar på skolan. Det handlar bland annat om att lärare har samma positiva förväntningar på alla klasser och på alla enskilda elever, hur grupper organiseras så att alla elever kommer till sin rätt och hur lärare och elever bemöter varandra. Det handlar också om att organisera undervisningen så att alla elever utmanas och utvecklas, att eleverna får samtala om vilka värderingar som är viktiga att vårda och att de görs delaktiga i skolans verksamheter.

Insatsområde
Diskrimineringsgrunderna
Områden som berörs av insatsen
Kön
Könsöverskridande identitet eller uttryck
Sexuell läggning
Mål och uppföljning
Ingen elev på Magitaskolan ska behöva utstå trakasserier eller diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, eller sexuell läggning.
Ingen elev på Magitaskolan ska behöva utstå sexuella trakasserier.
Uppföljning sker fortlöpande under hela läsåret på klassråd, elevråd samt APT.
Insats
Utbildning om diskrimineringsgrunderna och normkritiskt förhållningssätt hålls under APT
Pedagogerna tar vara på normkreativt läromedel i undervisningen, med litteratur som belyser olika typer av familjer och minoriteter samt för samtal i klasserna för allas lika värde samt kring diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck samt sexuell läggning för ökad förståelse hos eleverna. Även sexuella trakasserier behandlas med material från UMO och Stopp min kropp.
Pedagogerna arbetar regelbundet med klassamtal, värderingsövningar, forumspel samt visar filmer för att öka elevernas förståelse kring diskrimineringsgrunderna och viktiga begrepp.
Eleverna får under klassråden och elevråden komma med förslag på aktiviteter som ökar trivseln, tryggheten och stämningen på skolan.
Vid händelse av diskriminering eller trakasserier följer personalen Magitaskolans rutiner samt informerar rektor som tar beslut om vidare åtgärder.
Vid händelse av sexuella trakasserier följer personalen Magitaskolans rutiner samt informerar rektor som tar beslut om vidare åtgärder.
Ansvarig
All pedagogisk personal
Datum när det ska vara klart
Fortlöpande under hela läsåret

Förebyggande åtgärder
Syftet med det förebyggande arbetet är att avvärja risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Som grund för arbetet ligger regelbundna kartläggningar av de risker för sådant som finns i den egna verksamheten. Målet är att genomföra förebyggande insatser med utgångspunkt i den egna verksamhetens identifierade styrkor och svagheter. Det förebyggande arbetet är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete och ska involvera alla.

Insatsområde
Upptäcka risker och hinder, förebygga och åtgärda kränkningar och i verksamheten

Områden som berörs av insatsen
Diskriminering och trakasserier
Kränkningar
Delaktighet
Värdegrund
Mål och uppföljning
Alla elever och barn i verksamheten ska vara delaktiga i det aktiva arbetet mot kränkningar, trakasserier och diskriminering i verksamheten genom att kunna uttrycka risker, hinder och händelser utifrån sin nivå
Rutiner och metoder för att förebygga kränkningar, trakasserier och diskriminering och främja värdegrund och trivsel samt vidta åtgärder ska vara väl förankrat hos all personal. All personal ska veta och följa rådande rutiner.
Uppföljning sker under utbildningsdagarna hösten 2020, samt på klassråd och elevråd hösten 2020.
Insats
Se över, förenkla och förbättra kartläggningsmetoder samt blanketter för akuta ärenden, med tydlig arbetsgång och samtalsmetoder för att kommunicera med alla parter som involveras i situationer där elever eller barn kränkts samt följa upp dem.

Ansvarig
All pedagogisk personal
Datum när det ska vara klart
Fortlöpande under hela läsåret

Insatsområde
Ökad kommunikation och individanpassning
Områden som berörs av insatsen
Upprätta nya regler i samråd med elever
Öka kommunikationen mellan personal, samt till elever och vårdnadshavare och mellan skola-fritidshem
Mål och uppföljning
Alla elever ska få verktyg att uttrycka sig kring kränkningar, bli mer självständiga och delaktiga i verksamheten.
Att möta och stötta varje elev utifrån hens förutsättningar
Uppföljning sker under utbildningsdagarna hösten 2020, samt på klassråd och elevråd hösten 2020.
Insats
Eleverna är aktiva i att upprätta och förtydliga skolans olika regler, göra dem mer konkreta och fortsätta undvika negationer.
Presentera regler, Plan mot kränkningar samt rutiner vid kränkningar, trakasserier och diskriminering för elever och vårdnadshavare
Använda mail och veckobrev i högre utsträckning som kanal för kommunikation mellan personal och med vårdnadshavare
Använda TAKK, seriesamtal och ritprat i större utsträckning samt gå igenom viktiga begrepp med eleverna
Ansvarig
Alla elever
All pedagogisk personal
Datum när det ska vara klart
Fortlöpande under hela läsåret

Insatsområde
Trygghet och trivsel

Områden som berörs av insatsen
Elevhälsa, trygghet i verksamhetens lokaler, utrymmen och lärmiljöer

Mål och uppföljning
Verksamheten är tydlig, meningsfull och lätt att orientera sig i för samtliga elever.

Alla elever känner trygghet och trivsel på Magitaskolan.

Ingen elev är ofrivilligt ensam i verksamheten.

Uppföljning sker under utbildningsdagarna hösten 2020, samt på klassråd och elevråd hösten 2020.

Insats
Aktiv och närvarande elevhälsoteam bestående av Rektor, Biträdande rektor, Kurator, Skolsköterska, Specialpedagog som finns på plats i verksamheten, samt Skolläkare och Skolpsykolog vid behov.

Skolhunden Dex

All personal arbetar utifrån tydliggörande pedagogik och samarbetar för att förtydliga verksamheten för eleverna såväl i skola som på fritidshemmet

Personalen är positionerad så att de finns där eleverna är.

Ansvarig
Hela elevhälsoteamet
All pedagogisk personal på skolan

Datum när det ska vara klart
Fortlöpande under hela läsåret

Insatsområde
Motverka kränkningar på nätet
Områden som berörs av insatsen
Kränkningar
Allas lika värde
Mål och uppföljning
Ingen elev ska behöva utstå kränkningar på nätet.
Uppföljning sker under utbildningsdagarna hösten 2020, samt på klassråd och elevråd hösten 2020.
Insats
Kurator informerar elever och vårdnadshavare om risker på nätet.
Personal och vårdnadshavare uppmuntrar elever att samtala om vad som sker på nätet.
Personal och elever samtalar regelbundet om kränkningar både IRL och på nätet under klassråd och elevråd. Eleverna involveras i arbetet mot kränkningar på nätet genom att de får komma med förslag på främjande och förebyggande aktiviteter.
Ansvarig
All pedagogisk personal
Datum när det ska vara klart
Fortlöpande under hela läsåret

Insatsområde
Genomtänka klassplaceringar

Områden som berörs av insats
Utbildning, undervisning, studiero och samarbete

Mål och uppföljning
Undervisningen och verksamheten anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov.

Klassrummen erbjuder en stimulerande lärmiljö för eleverna.

Uppföljning sker under utbildningsdagarna hösten 2020, samt på klassråd och elevråd hösten 2020.

Insats
Ledningen genomför placeringar av elever och personal för en genomtänkt och lugn sammansättning i varje klassrum. Elevantalet hålls på en låg nivå.

Ansvarig
All pedagogisk personal
Datum när det ska vara klart
Fortlöpande under hela läsåret

Insatsområde
Närings-, kost och allergikunnig husmor

Matsal med anpassade måltider

All personal äter pedagogisk lunch

Områden som berörs av insats
Elevhälsa
Näring

Mål och uppföljning
Matsalen är en mötesplats där alla eleverna kan äta sig mätta och känna trivsel.

Alla elever utvecklar sin förmåga att göra genomtänkta beslut kring maten.

Uppföljning sker under utbildningsdagarna hösten 2020, samt på klassråd och elevråd hösten 2020.

Insats
Matsalen erbjuder anpassad kost med populära rätter samt valmöjligheter
Alla elever erbjuds frukost
Alla elever erbjuds frukt

Ansvarig
All pedagogisk personal
Datum när det ska vara klart
Fortlöpande under hela läsåret

Aktiva åtgärder mot diskriminering
Bakgrund
Alla verksamheter förväntas genomföra aktiva åtgärder för att främja värdegrund, lika rättigheter och möjligheter samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkningar. Skolor ska även ha fungerande rutiner för att åtgärda och följa upp vid akuta händelser. Ingen elev ska behöva utstå kränkningar, trakasserier eller diskriminering utifrån de 7 diskrimineringsgrunderna. Varje verksamhet ska arbeta med detta enligt skollagen. Även Magitaskolan innefattas av skollagen som förtydligade skolornas ansvar 2017. Alla ska arbeta med detta enligt 4 steg i 5 områden.
Fortlöpande arbete i fyra steg

1. Undersökningen kan ske på olika sätt, men syftet är att kartlägga och upptäcka risker och hinder i verksamheten. Den ska ske utifrån diskrimineringsgrunderna.
2. Utifrån undersökning genomförs en analys för att förstå orsakerna bakom eventuella risker och hinder i verksamheten.
3. Utifrån analysen ska verksamheten sedan ta beslut om åtgärder på eventuella risker och hinder.
4. Det sista steget, som sedan ska generera ett fortsatt arbete är att utvärdera hela arbetet.
Rutiner för akuta situationer
Vid händelse av kränkningar, diskrimineringar eller trakasserier följer personalen rådande rutiner för att kommunicera och samtala med samtliga parter i situationen. Den som först får kännedom om en händelse är ansvarig för att föra informationen vidare till ansvarig pedagog. När kränkningar upprepas eller om de är av allvarligare karaktär ansvarar också personalen för att meddela rektor. Elever och vårdnadshavare ska veta och känna sig trygga med att kunna vända sig till ansvarig pedagog i händelse av kränkningar, trakasserier eller diskriminering. Se blanketter för arbetsgång.

Åtgärder vid kränkning
Den pedagog som först får kännedom om händelsen genomför ett utredande samtal med berörda parter, samt informerar ansvarig pedagog och rektor. Den som först får kännedom om händelsen, använder och fyller i bilaga 4. Ansvarig pedagog kontaktar vårdnadshavare. Uppföljning av händelsen sker inom 3 dagar där berörda elever får komma till tals på nytt.

Åtgärder vid upprepad kränkning samt kränkning av allvarligare karaktär
Den pedagog som först får kännedom om händelsen informerar ansvarig pedagog och rektor. Ansvarig pedagog kontaktar vårdnadshavare. Ansvarig pedagog använder och fyller i bilaga 5. Därefter tas beslut av ledning och EHT om vidare åtgärder och lämplig uppföljning. Rektor gör anmälan till huvudman.

Åtgärder vid trakasserier, sexuella trakasserier eller diskriminering
Den pedagog som först får kännedom om händelsen informerar ansvarig pedagog och rektor. Ansvarig pedagog kontaktar vårdnadshavare. Ansvarig pedagog använder och fyller i bilaga 5. Därefter tas beslut av ledning och EHT om vidare åtgärder och lämplig uppföljning. Rektor gör anmälan till huvudman.

Åtgärder om en vuxen kränker en elev
Den pedagog som först får kännedom om händelsen samtalar med berörd pedagog samt informerar rektor. Därefter tas beslut av rektor om vidare åtgärder och lämplig uppföljning.

Begrepp
Diskriminering
Diskriminering är när någon behandlas sämre än andra och beror på någon utav diskrimineringsgrunderna ex:
Kön
Könsöverskridande identitet eller uttryck
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Funktionsnedsättning
Sexuell läggning
Ålder
Direkt diskriminering
Är när någon behandlas sämre än någon annan i jämförbar situation på grund av diskrimineringsgrunderna.
Indirekt diskriminering
Är när det finns en regel eller rutin som ska vara neutral men som diskriminerar vissa på grund av diskrimineringsgrunderna.
Trakasserier och kränkande behandling
Trakasserier
Är när någon kränker någon utifrån diskrimineringsgrunderna.
Sexuella trakasserier
Är när en person säger, gör eller uppträder på ett sätt som har med kroppen eller sex att göra. Som den andra upplever som obehagligt.
Kränkande behandling
Är att behandla en annan person nedsättande genom ord eller handling. En handling som kränker en annan persons värdighet utan att det har med diskrimineringsgrunderna att göra.
Befogad tillrättavisning
Är inte en kränkning enligt lagen, även om en elev kan känna sig kränkt av händelsen.

Repressalier
Är om en elev eller en vårdnadshavare får ett straff av skolan eller personalen för att man gjort en anmälan om kränkning, trakasserier eller diskriminering. Det gäller även när en annan elev deltagit i utredningar och samtal om incidenter.

Diskrimineringsgrunder
Kön
Enligt diskrimineringslagen är det när någon är man eller kvinna (manligt/kvinnligt kön och transperson)
Könsöverskridande identitet eller uttryck
Enligt diskrimineringslagen är det när någon inte identifierar sig med något specifikt kön
Etnisk tillhörighet
Enligt diskrimineringslagen är det någons ursprung, alla har en eller flera etniska tillhörigheter
Religion eller annan trosuppfattning
Enligt diskrimineringslagen är det någons tro eller religion
Funktionsnedsättning
Enligt diskrimineringslagen handlar det om någons funktionalitet i olika situationer
Sexuell läggning
Enligt diskrimineringslagen handlar det om vem eller vilka man blir kär i.
Ålder
Enligt diskrimineringslagen handlar det om hur gammal man är.

Länkar som stöd

Kränkande behandling
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/atgarder-mot-krankande-behandling
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800#K6
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/rubriken-upphor-att-galla-u2017-01-01_sfs-2006-1083
Aktiva åtgärder
https://www.do.se/globalassets/stodmaterial/stod-nya-regler-for-forskolan-och-skolan-lattlast.pdf
https://www.do.se/framja-och-atgarda/forskolan-och-skolans-ansvar/

Styrdokument
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/systemimporter/publikationer2/barnkonv_lattlastweb-2014.pdf
http://u4614432.fsdata.se/wp-content/uploads/2013/09/Salamancadeklarationen-och-Salamanca-+-10-ers%C3%A4tter-1-2001.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
https://www.skolverket.se/undervisning/grundsarskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundsarskolan/laroplan-lsar11-for-grundsarskolan